καταπάτηση Συνώνυμα


Καταπάτηση Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • καταπάτηση, διείσδυση, εισβολή, παράβαση, επιβολή, υπόθεση, σφετερισμού, παράβασης.
καταπάτηση Συνώνυμο συνδέσεις: καταπάτηση, διείσδυση, εισβολή, παράβαση, επιβολή, υπόθεση,