κατανοήσει Συνώνυμα


Κατανοήσει Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • κατανοήσουν, εκτιμώ, αντιλαμβάνονται, διακρίνουμε, συλλάβει, συλλάβουν.
  • περιλαμβάνουν, να σε, αγκαλιάσει, περιλαμβάνει, περιέχει, ενσωματώνουν.
κατανοήσει Συνώνυμο συνδέσεις: εκτιμώ, αντιλαμβάνονται, συλλάβουν, περιλαμβάνουν, να σε, περιλαμβάνει, ενσωματώνουν,

κατανοήσει Αντώνυμα