αποστείλουν Συνώνυμα


Αποστείλουν Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • αναθέσει, εμπιστεύομαι, μεταβιβάζει, διαπράττουν, κάνει πάνω από, πετάξουμε, αναφέρονται.
  • διαβιβάζει, αποστολή, μετάδοση, μεταφέρω, πλοίο.
αποστείλουν Συνώνυμο συνδέσεις: αναθέσει, εμπιστεύομαι, διαπράττουν, πετάξουμε, αποστολή, μεταφέρω, πλοίο,