σύγκριση Συνώνυμα


Σύγκριση Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • ομοιότητα, συγκρισιμότητα, ταυτότητα, ισοδυναμία, analogousness, ομοιογένεια, συνήχηση, ισοτιμία, σχέση.
  • ταιριάζουν, εξίσωση, η συσχέτιση, η παρομοίωση, η διάκριση, αναλογία, κατάταξη, βαθμολογία, ταξινόμησης, επαληθεύσει, παρομοιάζοντας.
σύγκριση Συνώνυμο συνδέσεις: ομοιότητα, ισοδυναμία, συνήχηση, ισοτιμία, σχέση, ταιριάζουν, αναλογία, κατάταξη,