Buck Αντώνυμα


Buck Αντώνυμα Ρήμα μορφή

  • είναι σύμφωνες, υποβάλουν, συναινούν, δέχονται, προσχωρήσει.

Buck Συνώνυμα