Befriend Αντώνυμα


Befriend Αντώνυμα Ρήμα μορφή

  • αποφύγετε, αποφεύγω, απέχθεια, έρημος, εταιρεία μέρος.

Befriend Συνώνυμα