Becloud Αντώνυμα


Becloud Αντώνυμα Ρήμα μορφή

  • διευκρινίσει, φωτίζει, ξεκαθαρίσω, να απλοποιήσει, να λύσει.

Becloud Συνώνυμα