έμπιστος ΣυνώνυμαΈμπιστος Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • αξιόπιστο, πιστός, αξιόπιστη, υπεύθυνη, στερεό, σταθερή, τετραγωνικά, ακλόνητη, αλήθεια, έντιμη, ευσυνείδητοι, ηθική, άφθαρτο, αφιερωμένο, ένθερμος.

Έμπιστος Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • οικεία.

έμπιστος Συνώνυμο συνδέσεις: πιστός, αξιόπιστη, υπεύθυνη, σταθερή, τετραγωνικά, ακλόνητη, αλήθεια, ηθική, αφιερωμένο, ένθερμος, οικεία,

έμπιστος Αντώνυμα